Svatební Semináře - Obchodní podmínky

Svatební Semináře - Obchodní podmínky

 

 

Provozovatel zastupující webový portál Svatby.cz

 

Společnost:         SwissSE.com CR s.r.o.

Sídlo:                  Karlovo náměstí 557/30, 120 00, Praha 2

IČ:                      29057990

DIČ:                   CZ 29057990

e-mail:                info@svatby.cz

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 163535

Zastoupená:      Martinem Dobešem, jednatelem

(dále jen správce)

 

uzavírá smlouvu o uveřejnění prezentace ve www systému Svatby.cz

  • prezentace výše zmíněného subjektu v katalogu firem na 12 měsíců v příslušné kategorii
  • PR článek doplněný o fotografie

 

  1. Předmět smlouvy

2.1. Správce provozuje na svůj náklad www.svatby.cz

2.2. Objednatel se zavazuje uvést pravdivé a platné informace o nabízených službách své firmy a průběžně je aktualizovat. Déle se zavazuje uhradit správci registrační poplatek za daný program a příslušné období.

2.3. Správce se zavazuje dbát na plnou funkčnost, další rozvoj a propagaci výše uvedených serverů. Správce se zavazuje vytvořit požadované prezentace do 14 dní od obdržení veškerých podkladů od člena a vyhrazuje si právo tyto prezentace upravit takovým způsobem, aby odpovídaly účelu tj. svatebního oboru služeb a zboží.

 

  1. Obchodní podmínky

3.1. Poskytování výše uvedených služeb je úplatné. Výše úplaty se stanovuje dohodou ve výši: 1999 Kč bez DPH.

3.2. Úplata je splatná ve lhůtě 10 dní od obdržení faktury, která bude vystavena v den podepsání této smlouvy.

3.3. Prezentace bude zveřejněna v den podpisu smlouvy. V případě, že ani v den splatnosti faktury nebude úplata uhrazena, správce si vyhrazuje právo prezentaci deaktivovat až do dne provedení úhrady stanovené úplaty. Termín platnosti reklamní kampaně zůstává i v tomto případě stejný.

 

  1. Závěrečná ustanovení

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od podpisu této smlouvy na 1 rok (12 měsíců). Pokud objednatel neoznámí správci nejpozději do 1 měsíce před ukončením platnosti smlouvy, že nemá zájem o prodloužení prezentace, prodlužuje se platnost smlouvy automaticky o dalších 12 měsíců.

4.2. Veškeré změny je možné provádět pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

4.3. Obě strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, poruší-li protistrana závažným způsobem některé z ustanovení smlouvy.

4.4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy.

4.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden.

4.6.Veškerými finančními, technickými a kontaktními záležitostmi vzájemné spolupráce je pověřen Martin Dobeš.