Obchodní podmínky - Svatební Expo

Smlouva/obchodní podmínky o účasti na veletrhu SvatebníExpo|WeddingExpo

Pořadatel: SwissSECR s.r.o., Karlovo náměstí 557/30, 120 00, Praha 2, IC: 29057990, DIC CZ29057990, Zastoupená: Martinem Dobešem, Jednatelem

1. Předmět a účel smlouvy

Předmětem smlouvy je nájem výstavních ploch a zabezpečení případných souvisejících služeb na základě dohody pořadatele a vystavovatele.

Pořadatel se zavazuje přenechat po dobu konání veletrhů Svatební Expo 2019 ve dnech 1.2.2019 – 2.2.2019, Svatební Expo 2019 ve dnech 15.11.2019 – 16.11.2019 případně obou termínech (dále jen „veletrh“) k užívání výstavní plochu v hotelu International Prague, se sídlem Koulova 15, 160 00 Praha 6, a vystavovatel se zavazuje tuto plochu užít v souladu s touto smlouvou a za její užití řádně a včas zaplatit.

Účelem smlouvy je prezentace vystavovatele a zprostředkování kontaktu vystavovatele se zájemci a návštěvníky veletrhu.

Tyto obchodní podmínky se vztahují vždy na termín veletrhu, uvedený v závazné objednávce ( Expo únor 2019 nebo Expo listopad 2019 ), která je potvrzena pořadatelem.

2. Vznik smlouvy/odškrnutí obchodních podmínek v e-shopu - Smlouva mezi pořadatelem a vystavovatelem vzniká odsouhlasením obchodních podmínek na e-shopu shop.wednet.cz

 1. Přidělování, nájem a užívání výstavních ploch
 2. Pořadatel rozhoduje o přidělování výstavních ploch. Velikost a umístění plochy je určeno na základě dohody smluvních stran a je uvedeno ve výběru/objednávce na e-shopu. Objednávka musí být potvrzena pořadatelem. V případě, že bude výstavní plocha pořadatelem zkrácena, má vystavovatel nárok na přiměřené snížení ceny, popř. na slevu z výstavní plochy pro příští ročník Svatebního Expa.
 3. Přidělenou výstavní plochu smí vystavovatel užívat v souladu s účelem této smlouvy po celou dobu trvání veletrhu. Vystavovatel není oprávněn přenechat výstavní plochu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pořadatele.
 4. Vystavovatel nesmí bez předchozí domluvy s pořadatelem obsadit větší výstavní plochu než tu, která mu byla oficiálně přidělena. Pokud vystavovatel přesáhne svojí vyhrazenou plochu pořadatelem a tím následně bude jinému vystavovateli přesahovat do jeho vystavovatelského prostoru je povinen mu uhradit odpovídající škodu - zmenšení vystavovatelského prostoru. Výstavní prostory jsou vyměřeny a označeny organizátorem lepící páskou. Pásku nesmí vystavovatelé mezi sebou odstranit, pokud se na tom vzájemně nedohodnou.
 5. V základní ceně za nájem plochy Expo listopad 2019 jsou zahrnuty následující položky: výstavní prostor dle výběru, připojení stánku do bezdrátové počítačové sítě (Wi-Fi), zařazení do veletržního katalogu v případě přihlášení nejpozději do 30.9. 2019, zveřejnění mezi vystavovatele na www.svatebniexpo.cz a https://www.facebook.com/SvatebniExpo/

3. Inzerce a PR článek

 1. V případě, že na Svatebním Expu nevystavujete a máte pouze inzerci, nebo PR článek, tak je potřeba dodat veškeré podklady podle pokynů organizátora, tj. tiskové PDF. v hotové grafice v rozměrech 200 x 200 mm.
 2. Veškeré podklady pro tisk je potřeba dodat nejpozději do 30.9.2019!!!
 3. Pokud dodáte podklady po datu určeném organizátorem, tak neručíme za jejich zveřejnění.
 4. V případě, že nebudete schopni dodat inzerát, nebo článek nachystaný do tisku můžete se obrátit na našeho grafika, který Vám za poplatek podklady nachystá. Grafikovi je potřeba dodat alespoň fotografie a text, který na inzerci, nebo PR článku budete požadovat. Samozřejmě grafikovi musíte dodat veškeré podklady rovněž včas, aby stihl Vaši prezentaci nachystat.

4. Cenové a platební podmínky

 1. Při objednávce na e-shopu Vám systém doručí pokyny k platbě. Platbu proveďte nejpozději do 14-ti dnů. Po uhrazení platby Vám zašleme elektronicky fakturu za Vaši objednávku.
 2. Cena za vystavovací plochu je sjednána dohodou smluvních stran a je uvedena v závazné přihlášce. Závazná přihláška musí být písemně potvrzena pořadatelem. Veškeré ceny za plnění poskytnutá pořadatelem jsou cenami sjednanými dohodou v souladu s ustanoveními zákona č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Vystavovatel, není-li dohodnuto jinak, je povinen zaplatit pořadateli veškerá objednaná plnění do dne splatnosti. DPH bude účtováno dle platné legislativy ve výši 21%.
 3. V případě nezaplacení plné ceny do data splatnosti je pořadatel oprávněn objednávku v e-shopu stornovat a vystavovatel se zavazuje zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši 50% sjednané ceny.
 4. Jestliže vystavovatel zruší svou účast na veletrhu po uzavření smlouvy/objednání po e-shopu, zavazuje se zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši 50% z celkové ceny své objednávky. Za storno v době kratší než 1 měsíc před plánovaným zahájením veletrhu náleží pořadateli smluvní pokuta ve výši 100% z úplaty (i dosud neuhrazené) za nájem výstavní plochy a služby. Za storno v době kratší než 1 měsíc se považuje též nepřevzetí (neobsazení) objednané a řádně zaplacené výstavní plochy dle pořadatelem stanoveného harmonogramu veletrhu, i neúčast vystavovatele (neobsazení výstavní plochy) na pořádaném veletrhu.

5. Výstavba a instalace expozic

 1. Termíny montáže, demontáže a provozní dobu určuje pořadatel.
 2. Každé poškození výstavní plochy a zařízení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do původního stavu na vlastní náklady nebo uhradit vzniklé náklady pořadateli.
 3. V případě, že vystavovatel nainstaluje vlastní stánek, je povinen jej odstranit na svoje náklady ihned po skončení veletrhu. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, je pořadatel oprávněn požadovat náhradu nákladů, které musel vynaložit na jeho odstranění.

6. Odpovědnost za škodu

 1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátu, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balícího materiálu, odložené věci na stánku, bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení veletrhu.
 2. Vystavovatel odpovídá za veškeré movité věci, které mu pořadatel pronajal a je povinen je vrátit po skončení akce nepoškozené.
 3. Vystavovatel odpovídá pořadateli za veškerou škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s užíváním, montáží nebo demontáží výstavních prostor. Vystavovatel rovněž v plné míře odpovídá za své případné dodavatele, nebo osoby, které pověřil pracemi na výstavních plochách a za případnou škodu, které tyto osoby případně způsobí.
 4. Vystavovatel je povinen dodat organizátorovi veškeré potřebné informace. Jedná se především o uspořádání stolů a židlí v jednotlivých jednacích místnostech.
  Všechny tyto informace musí být hotelu dodány minimálně 15 dní před začátkem jednání.
  Všechny tyto informace (především uspořádání stolů a židlí v jednacích místnostech) nemůže být poté změněno. V případě, že vystavovatel žádá na poslední chvíli změnu uspořádání stolů a židlí v místnostech a hotel je schopen toto zajistit, bude účtováno 300 EUR jako poplatek za tuto změnu vystavovateli.

7. Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností (vis maior) nemůže zahájit veletrh nebo zajistit jeho konání po celou dobu trvání, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
 2. Vztahy mezi smluvními stranami, jež nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Odsouhlasením obchodních podmínek na e-shopu vystavovatel souhlasí a zavazuje se splnit veškeré tyto podmínky.

Pořadatel i vystavovatel prohlašují, že si obchodní podmínky přečetli, jejímu obsahu rozumí, že smlouvu uzavírají na základě jejich práv a svobodné vůle nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.