Obchodní podmínky - RomanticPrague.com a PragueHoneymoon.com

  1. Provozovatel zastupující webový portál RomanticPrague.com a PragueHoneymoon.com

 

Společnost:         SwissSE.com CR s.r.o.

Sídlo:                  Karlovo náměstí 557/30, 120 00, Praha 2

IČ:                     29057990

DIČ:                   CZ 29057990

e-mail:                lenka@pragueweddings.com

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 163535

Zastoupená:      Martinem Dobešem, jednatelem

(dále jen správce)

 

uzavírá smlouvu o uveřejnění prezentace ve www systému RomanticPrague.com a PragueHoneymoon.com v následujícím rozsahu:

 

  1. Předmět smlouvy

2.1. Správce provozuje na svůj náklad webové portály  www.romanticprague.com a www.praguehoneymoon.com

2.2. Objednatel se zavazuje uvést pravdivé a platné informace o nabízených službách své firmy. Dále se zavazuje uhradit správci registrační poplatek za daný program a příslušné období.

2.3. Správce se zavazuje dbát na plnou funkčnost, další rozvoj a propagaci výše uvedených serverů. Správce se zavazuje vytvořit požadované prezentace do 14 dní od obdržení veškerých podkladů od člena a vyhrazuje si právo tyto prezentace upravit takovým způsobem, aby odpovídaly účelu tj. svatebního oboru služeb a zboží.

 

  1. Obchodní podmínky

3.1. Poskytování výše uvedených služeb je úplatné. Výše úplaty se stanovuje dohodou ve výši: 2500 Kč bez DPH
za každý jednotlivý webový portál

3.2. Úplata je splatná ve lhůtě 10 dní od obdržení faktury, která bude vystavena v den podepsání této smlouvy.

3.3. Prezentace bude zveřejněna v den podpisu smlouvy. V případě, že ani v den splatnosti faktury nebude úplata uhrazena, správce si vyhrazuje právo prezentaci deaktivovat až do dne provedení úhrady stanovené úplaty. Termín platnosti reklamní kampaně zůstává i v tomto případě stejný.

 

     4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tato objednávka se uzavírá na dobu určitou, a to od objednání v e-shopu na 1 rok (12 měsíců). Pokud objednatel neoznámí správci nejpozději do 1 měsíce před ukončením platnosti objednávky, že nemá zájem o prodloužení prezentace, prodlužuje se platnost objednávky automaticky o dalších 12 měsíců. A objednatel obdrží novou fakturu za prezentaci, kterou je povinen uhradit.

4.2. Veškeré změny je možné provádět pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

4.3. Obě strany jsou oprávněny od objednávky odstoupit, poruší-li protistrana závažným způsobem některé z ustanovení objednávky.

4.4. Vztahy touto objednávkou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy.

4.5. O objednávce jsou obě strany informovány emailem.

4.6. Veškerými finančními, technickými a kontaktními záležitostmi vzájemné spolupráce je pověřena Lenka Kopicová.